Konwersja pomiędzy układami współrzędnych
Wybierz plik tekstowy do konwersji
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Dane kalibracyjne
Wybierz plik kalibracyjny
LUB alternatywnie wklej treść pliku
Opcje zaawansowane
Separator dziesiętny
Separator pól (dane)
Separator pól (kalibracja)
Kierunek przekształcenia
Kolumny ze współrzędnymi w pliku danych X     Y

Zastosowanie konwertera

Wektoryzacja danych ze skanów map, z map rastrowych o nieznanej skali i nieznanym rzutowaniu, z amatorskich zdjęć "lotniczych".

Działanie konwertera

Używając danych kalibracyjnych, konwerter znajduje najprostsze przekształcenie pomiędzy dwoma układami współrzędnych. Następnie, współrzędne z pliku z danymi są przeliczane z użyciem tego przekształcenia. Przykładowo, jednym z układów współrzędnych mogą być współrzędne piksela na skanie mapy, a drugim - współrzędne topograficzne (UTM) tego piksela.

Aby znaleźć przekształcenie pomiędzy układami współrzędnych, konwerter potrzebuje danych kalibracyjnych w postaci współrzędnych kilku punktów w obydwóch układach. Jako absolutne minimum potrzebne są 3 punkty, ale można podać więcej punktów, aż do 8 szt. Dane kalibracyjne powinny zostać wprowadzone jako plik CSV, zawierający w każdym wierszu współrzędne jednego punktu kalibracyjnego. W poszczególnych kolumnach należy wprowadzić dla każdego punktu: (1) współrzędną X w układzie 1, (2) współrzędną Y w układzie 1, (3) współrzędną X w układzie 2, (4) współrzędną Y w układzie 2.

Po znalezieniu przekształcenia, konwerter z pliku z danymi pobiera współrzędne ze wskazanych kolumn, przelicza je z układu 1 na układ 2 (lub odwrotnie, jeśli zaznaczono przekształcenie odwrotne) a następnie podmienia oryginalne dane na przeliczone współrzędne. Pozostałe kolumny nie są zmieniane. Linie, w których nie zidentyfikowano współrzędnych, nie są zmieniane.

Dla jak najlepszego efektu działania konwertera, zaleca się wybór punktów kalibracyjnych jak najbardziej "rozstrzelonych" po obszarze zainteresowania (3 - 4 punkty: najlepiej na jego narożnikach, 5 punktów: narożniki i środek, 8 punktów: narożniki i krzyż).

Informacje zaawansowane

Konwerter szuka przekształcenia liniowego, tj. jest w stanie dopasować układy współrzędnych pomiędzy którymi doszło do skalowania, obrotu, przesunięcia, odbicia lustrzanego. Jeśli podana zostanie większa ilosć punktów kalibracyjnych, konwerter jest w stanie zniwelować efekty niewielkich, lokalnych zniekształceń. Konwerter nie będzie działał dokładnie, jeśli układy 1 oraz 2 różnią się rodzajem odwzorowania (np. jeśli zażądamy przeliczenia pozycji pikseli z mapy narysowanej w odwzorowaniu UTM na układ współrzędnych geograficznych).

Zasada działania: przy trzech punktach kalibracyjnych, konwerter szuka macierzy A1 oraz wektora A0 spełniających dla każdego z punktów kalibracyjnych równanie:

Vn = A1 x Un + A0

Gdzie: Vn - współrzędne punktu n w układzie 2, Un - współrzędne punktu n w układzie 1.

Jeśli punktów kalibracyjnych jest 4, 5, 6, ... poszukiwana jest macierz A1 oraz wektory A0,K4, K5, K6, ... spełniające dla każdego punktu:

Vn = A1 x U + K4 * d(Un, U4) + K5 * d(Un, U5) + K6 * d(Un, U6) + A0

Gdzie d(p, q) to odległość pomiędzy punktami p oraz q w układzie 1.

Taka metoda działania (w odróżnieniu od np. dopasowania metodą najmniejszych kwadratów) powoduje, że współrzędne punktów kalibracyjnych zawsze przeliczane są zgodnie z danymi kalibracyjnymi

Instrukcja obsługi

  1. Utwórz plik CSV (np. wyeksportuj tabelę z współrzędnymi z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub OpenOffice) z współrzędnymi do konwersji.
  2. Wczytaj lub wklej otrzymany plik do konwertera.
  3. Wprowadź dane kalibracyjne (w analogiczny sposób jak plik z danymi)
  4. Wciśnij przycisk Konwertuj
  5. Wczytaj otrzymany plik CSV do arkusza kalkulacyjnego lub otwórz go w edytorze tekstowym